Arbetsmiljöpolicy

Förenade Service har som målsättning att i den löpande verksamheten skapa en god arbetsmiljö för alla, där verksamheten inte förorsakar olyckor och skador på människor, och där man följer de lagar och andra krav som Förenade Service berörs av.

 

kvalitet

Ett självklart inslag i all vår verksamhet skall vara att förebygga risker för fysisk och psykisk ohälsa. Det ingår i ledningens ansvar att värna om en säker och god fysisk och psykisk arbetsmiljö. Ansvaret för arbetsmiljöarbetet delegeras till serviceledare och är en del av varje serviceledares ansvar. Det åligger respektive chef att tillsammans med medarbetarna aktivt arbeta med arbetsmiljön.

Förenade Service skall eftersträva en stimulerande arbetsmiljö och arbetsorganisation som främjar meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter samt tillvaratar de anställdas erfarenheter och kompetens.

Alla medarbetare har ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö i det dagliga arbetet. Varje anställd skall erhålla sådan information och kunskap att skaderiskerna i arbetet minimeras. Var och en skall följa instruktioner och rutiner och vara uppmärksam på och genast rapportera risker för hälsa och miljö.

Vårt arbetsmiljöarbete skall bedrivas som en del i den löpande verksamheten.

Det sker genom ett systematiskt förbättringsarbete där vi:

  • Gör regelbundna undersökningar av arbetsmiljön
  • Formulerar konkreta mål
  • Dokumenterar rutiner
  • Upprättar årliga handlingsplaner
  • Genomför och utvärderar beslutade åtgärder
 

Arbetsmiljö certificerat rengöring

Förenade Service är arbetsmiljöcertificerade enligt OHSAS 18001.

ISO CERTIFICERAT FÖRETAG

Förenade Service är idag trippelcertifierade på alla verksamheter i Sverige enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och OHSAS 18001:2007.

Förenade Service miljöhänsyn

Har du frågor om kvalitet eller miljö?

Du är välkommen att kontakta vår Kvalitetschef Ann-Charlotte Ekwall på telefon 040 - 601 81 50 eller via e-post

Skicka e-post