Varför är det så viktigt att konkurrera på samma villkor i städbranschen?


31. maj 2017


Michael Kullgren, försäljningschef i Förenade Service,  är just hemkommen från Bryssel där han tillsammans med Almega deltagit i städföretagens konferens och presentation av guiden ”Best Value” som handlar om hur man väljer rätt städföretag och hur man hanterar offentliga upphandlingar.

Guiden är framtagen av Europiska unionen för städbranschen (EFCI) och Uni-Euoroa, med stöd av europeiska kommissionen och har som syfte att hjälpa upphandlare vid anbudsförfarande att belysa fördelarna med att välja tjänster med hög kvalité.

 

”Nu gäller samma regelverk för hela EU och för att få en samsyn så har vi under 2 år arbetat fram en gemensam guide för alla medlemsstater. Det välkomnar vi på Förenade Service och gläder oss till att bli bedömda utifrån fastlagda villkor under upphandlingar”, säger Michael Kullgren och fortsätter ”Vi vill leverera kvalitet till en bra pris, och det kan vi, men vi kan inte konkurrera med städföretag som väljer att inte betala rätt lön och sociala avgifter för att kunna konkurrera endast på pris, det går helt enkelt inte.”

 

Varför är det viktigt att välja bästa värde i städsektorn?

Det kan tyckas uppenbart att en upphandlare borde vilja välja bästa möjliga professionella tjänst, för att försäkra sig om rena och hygieniska lokaler. Ofta väljs städföretagen dock endast på hur billigt de erbjuder tjänsten vilket ofta leder till att kvaliteten inte säkras. Väljer man ett professionellt städföretag uppfyller upphandlaren inte bara sina rättsliga skyldigheter att garantera hälsa, säkerhet och hygieniska förhållanden i lokalerna, utan ser också till att anläggningen sköts på ett sätt som minimerar underhåll. Dessutom får användarna och besökarna av lokalerna en klart högre kvalitet. Högkvalitativa städtjänster förbättrar den estetiska upplevelsen, vilket i sin tur höjer nivån på tjänsten som upphandlaren tillhandahåller.

 

Vems ansvar är det att städpersonalen har bra lön?

Kostnadsbesparingsåtgärder, brist på kunskap om de negativa följderna av lågkvalitativa tjänster leder dock ofta till beslut som styrs av priset. Följderna av att bara handla upp på ”billigaste pris” är dubbelt negativa då det leder till illojal konkurrens mellan städföretagen och ogynnsamma förhållanden för städpersonalerna. Arbetskostnaderna inom städsektorn uppgår till ca 80 procent av omsättningen därför ställs anställningsvillkoren under press.

 

Lagstiftning på området

EU har utvecklat en omfattande rättslig ram för offentlig upphandling. De centrala punkterna i EU:s lagstiftning som började gälla från och med april 2016 underlättar att välja städtjänster av hög kvalitet genom offentlig upphandling. Direktivet är en klar förbättring jämfört med tidigare regler, tack vare följande:

  • Kvalitetskriterierna i de nya bestämmelserna kommer att baseras på principen om ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”, som syftar till att sörja för det bästa förhållandet mellan kvalitet och pris genom att i högre grad betona sociala aspekter, miljömässiga hänsynstaganden och innovativa egenskaper, samtidigt som hänsyn tas till priset eller livscykelkostnaderna för det arbete, den vara eller den tjänst som anskaffas.
  • Lägsta pris får fortfarande användas som ett oberoende kriterium, även om direktivet föreskriver en strategi som huvudsakligen bygger på kostnadseffektivitet, och visar på möjligheten att exempelvis använda metoder för beräkning av livscykelkostnader
  • Det omfattar uttryckliga regler om hur viktigt det är att uppfylla befintliga sociala och arbetsrättsliga standarder, inklusive sådana som har fastställts genom kollektivavtal.
  • Onormalt låga anbud bör utvärderas noggrant innan kontrakt tilldelas, och anbudet ska förkastas om det onormalt låga priset beror på att kollektivavtal eller social- eller arbetsrättslig lagstiftning inte följs.
  • När kontrakt tilldelas kan kostnadsfaktorn anta formen av ett fast pris, så att anbudsgivarna enbart konkurrerar utifrån kvalitetsfaktorerna.

 

 

Handboken har utarbetats av Europeiska federationen för städbranschen (EFCI) och Uni-Europa har med stöd från Europeiska kommissionen, och syftar till att hjälpa upphandlare vid anbudsförfaranden genom att belysa fördelarna med att välja tjänster av hög kvalitet.

Du kan hämta guiden här

 


Gå tillbaka